Alab ng Puso sa Dibdib Mo'y Buhay! - Manix Abrera
Kiko Machine never fails to make me laugh. Thanks to Manix Abrera!